Odborné informace

Přehled odborných informací

Odborné informace z parodontologie a dalších stomatologických oborů z domova i zahraničí

Vše
12
ČPS
5
EFP
5
proLékaře.cz
7
Ostatní
7
proLékaře.cz Článek

Probiotika u periimplantátových onemocnění a gingivitidy diabetiků

 • 6.12.
 • proLékaře.cz

Probiotika jsou již standardně považována za jeden z prostředků vhodně doplňujících léčbu onemocnění parodontu. Výzkum různých možností jejich využití ovšem stále pokračuje a zaměřuje se i na specifické situace. Například kolegové z Barcelony ve své prospektivní randomizované studii takto hodnotili účinnost L. reuteri Prodentis jakožto adjuvans k nechirurgické mechanické terapii u periimplantátových onemocnění. Na několika univerzitních pracovištích v Itálii a ve Španělsku také proběhl výzkum, zda konkrétní kombinace probiotik (L. reuteri DSM 17938 a L. reuteri ATCC PTA 5289) přinese užitek diabetickým pacientům s gingivitidou. Stručně shrnujeme hlavní poznatky z obou prací.

proLékaře.cz Článek

Jak se černá smrt podepsala na evoluci naší imunity?

 • 16.11.
 • proLékaře.cz

Infekční onemocnění patří mezi nejsilnější selekční tlaky určující směr lidské evoluce. Pandemie dýmějového moru ve 14. století je událostí s největší mortalitou, jaká kdy byla zaznamenána. Jak tato středověká katastrofa, která zahubila téměř polovinu evropské populace, ovlivnila současnou podobu naší imunity? A čím je vykoupena naše odolnost vůči moru, respektive ke kterým chronickým obtížím jsme na oplátku náchylnější? I na tyto otázky hledal odpovědi nejnovější fascinující genetický výzkum.

EFP Článek Dokument Komentář

Doporučený postup pro léčbu parodontitis IV.stupně

 • 14.10.
 • EFP

Vážení kolegové, vážené kolegyně, předkládáme odkaz na web EFP. Jedná se o doporučený postup pro léčení Parodontitis IV. stupně: https://www.efp.org/

Opět se jedná o text kolektivu s hlavním autorem profesorem Mario Alonzo Sanzem z Madridu, Španělsko...

EFP Článek Dokument Prezentace Komentář

Doporučený postup pro léčbu parodontitis I.-III.stupně

 • 25.9.
 • EFP

Vážení kolegové, milé kolegyně, předkládáme vám Doporučené postupy pro léčení Parodontitis stupeň I–III, tzv. Guidelines. Jedná se o materiál z časopisu Journal of Clinical Periodontology...

proLékaře.cz Článek

Modifikované mRNA vakcíny připraveny na vlnu varianty omikron

 • 14.7.
 • proLékaře.cz

Na konci června oznámili oba výrobci mRNA vakcín proti viru SARS-CoV-2 slibné výsledky pilotních testů modifikovaných účinných látek. Podle dat z klinických hodnocení fáze II/III jsou nově upravené vakcíny schopné vyvolat imunitní odpověď vedoucí k produkci neutralizačních protilátek proti variantě omikron, respektive jejím aktuálně převládajícím subtypům.

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní

 • 1.7.
 • proLékaře.cz

Snímatelné zubní náhrady mohou nahradit jakékoliv defekty v zubním oblouku, chybějící chrup jako celek, můžeme s jejich pomocí doplnit i chybějící měkké i tvrdé tkáně v ústní dutině. Nově odevzdané náhrady splňují požadavky z funkčního i estetického hlediska. Postupně při plné funkci dochází ke změnám jak na zubních náhradách, tak i na okolních tkáních, a proto i dosud vyhovující náhrady ztrácejí funkčnost, retenci i stabilitu a mohou škodit okolním tkáním — mechanicky (otlaky, dekubity, dráždění parodontu), funkčně (závadná okluze i artikulace, porušený průběh okluzní roviny, snížená výška skusu, poruchy ve žvýkacích svalech i čelistních kloubech, narušená výslovnost), biologicky (záněty, alergie, zvýšená akumulace plaku s rizikem zubního kazu, gingivitis i parodontitis, foetor ex ore). Pacientům je proto nezbytné zdůraznit význam následných preventivních prohlídek a zvýšené domácí péče o ústní dutinu i zubní náhrady se zaměřením na orální hygienu.

proLékaře.cz Článek

Virové zoonózy jsou velkým varováním do budoucna

 • 10.6.
 • proLékaře.cz

Výskyt opičích neštovic v době, kdy ještě doznívá pandemie COVID-19, vyvolává obavy i otázky související s novými a znovu se objevujícími infekčními nemocemi. Zvyšující se incidence těchto emerging infectious diseases se v blízké budoucnosti může stát významným problémem...

proLékaře.cz Článek

Stomatochirurgický výkon u mladistvého pacienta s těžkou formou hemofilie A

 • 7.2.
 • proLékaře.cz

V dnešní kazuistice, kterou si pro Vás připravil MUDr. Bohumír Blažek z Kliniky dětského lékařství LF OU a FN Ostrava, prezentujeme případ 17letého chlapce s těžkou formou hemofilie A. Několik měsíců před výkonem, jenž je předmětem našeho sdělení, byl převeden z profylaktického podávání faktoru VIII na profylaxi emicizumabem. Následně byla plánována extrakce všech čtyř molárů z ortodontických důvodů. V interaktivně pojatém materiálu, kde se mohou do hlasování o výběru léčebné strategie zapojit i čtenáři, mimo jiné popisujeme přístup hematologa k výkonu a následný průběh hojení.

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Speciální situace orální hygieny a předpoklady jejího úspěchu

 • 28.1.
 • proLékaře.cz

Jistě se shodneme, že orální hygiena a její správné provádění je základním předpokladem zdraví nejen ústního, ale v mnoha ohledech i celkového...

...Více informací o provádění ústní hygieny v různých specifických situacích naleznete ve velmi přehledně a jasně zpracované přednášce MUDr. Ladislava Korábka, CSc., MBA, nazvané Speciální situace orální hygieny. Absolvování souvisejícího on-line kurzu je hodnoceno 2 kredity ČSK.

proLékaře.cz Článek

Jsme na cestě ke zlatému grálu v boji s koronavirem?

 • 21.1.
 • proLékaře.cz

Jedním ze „zlatých grálů“, jež by mohly vést k řešení nejen aktuální pandemie, ale i případných budoucích, je takzvaná pankoronavirová vakcína − tedy látka účinná proti všem mutacím, respektive variantám viru. Stane se takovým grálem očkovací látka založená na nanočásticích ferritinu, kterou vyvíjí armáda Spojených států?

proLékaře.cz Článek

I mistr lékař se někdy utne aneb co také zaznělo (nejen) v ordinacích

 • 29.12.
 • proLékaře.cz

Medicína je sice seriózní obor, ale ani v ordinacích nebo za tárou nebývá o vtipné situace nouze. Pojďte se tedy spolu s námi ke konci tohoto bezesporu těžkého roku alespoň na chvíli uvolnit a pobavit na účet lékařské vědy a jejích protagonistů.

proLékaře.cz Článek

Do jaké míry dokáže molnupiravir snížit rizika spojená s COVID-19?

 • 20.12.
 • proLékaře.cz

V poslední době se v odborných i laických médiích hodně skloňoval molnupiravir − nové perorální antivirotikum, jehož účinnost byla testována v několika pilotních klinických hodnoceních a nyní je dostupné i u nás.

proLékaře.cz Video

Astma, obezita, komorbidity

 • 25.10.
 • proLékaře.cz

MUDr. Lucie Heribanová z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze v následujícím videu představuje přístup k pacientům s těžkým astmatem, kteří jsou často zatíženi různými plicními a mimoplicními komorbiditami.

proLékaře.cz Článek

Které respirační infekce mají aktuálně navrch − opravdu je to COVID-19?

 • 30.9.
 • proLékaře.cz

Blížící se podzim a „chřipková sezóna“ s sebou nesou otázky, která etiologická agens se budou uplatňovat nejvíce. Bude dominovat infekčnější delta varianta SARS-CoV-2, která pozvolna mění svůj klinický projev, nebo se o slovo opět přihlásí chřipka, jež si v loňském roce a na začátku letošního dala pauzu?

proLékaře.cz Článek

Imunitní systém a mikrobiom v dutině ústní

 • 10.8.
 • proLékaře.cz

Tanec mezi mikroby a imunitním systémem probíhá ve všech biologických systémech, včetně lidského těla, ale tato interakce je obzvláště složitá v primární bráně do těla: v ústní dutině. Nedávný pokrok v technologii umožnil hlubší poznání a kvalifikaci jednotlivých prvků a signálů tohoto vztahu.

proLékaře.cz Článek

Aktuální doporučení pro hygienu zubních náhrad

 • 25.6.
 • proLékaře.cz

Hygiena zubních náhrad je jedním ze základních předpokladů pro jejich používání. Kromě hledisek čistě estetických má zejména zdravotní souvislosti a nesprávně prováděná nebo zanedbaná hygiena může mít vliv i na funkčnost náhrad. Přesto neexistují jednotná doporučení.

BSP Dokument

Parodontologická klasifikace 2017

 • 9.6.
 • BSP

Zaslaná na začátku června 2021 prof. Dr. Iainem Chapplem z Velké Britanie, zajistil Dr. Vladislav Pintera z Brna.
Připomínka a pomůcka pro Vaši práci.

proLékaře.cz Článek

Tři příběhy z hlubin lidského mozku

 • 1.6.
 • proLékaře.cz

Koronavirová pandemie v posledním roce obrátila pozornost odborné i laické veřejnosti k problematice infekčních onemocnění a jejich širším souvislostem.

proLékaře.cz Článek

Hodnocení zubních implatátů u hendikepovaných pacientů napříč medicínskými obory

 • 3.5.
 • proLékaře.cz

Indikace a kontraindikace zubních implantátů u zdravotně kompromitovaných pacientů.

proLékaře.cz Článek

Rýma jako obrana proti COVID-19 aneb oboustranně výhodná spolupráce s rinoviry?

 • 13.4.
 • proLékaře.cz

Nejspíš i Vaši pacienti si povšimli, že v letošní koronavirové sezóně se jim vyhýbají „rýmičky“ a další běžné respirační infekty. Svou roli v tom dozajista hraje posílení hygienických návyků a zejména povinné zakrývání úst a nosu na veřejnosti v časech pandemie. Šíření respiračních infekcí je ostatně ovlivněno i vzájemnými interakcemi mezi viry.

proLékaře.cz Článek

Covid 19 – Očkování, nejnovější data, atd.

 • 5.3.
 • proLékaře.cz

Účinnost očkování proti COVID-19 v reálné praxi – nejčerstvější výsledky

proLékaře.cz Článek

Antiseptika, prevence, snímatelné zubní náhrady, protetická stomatitis

 • 3.3
 • proLékaře.cz

Faktory ovlivňující výskyt protetické stomatitidy

Vážení kolegové, tato informace pro praktické lékaře je obzvláště zajímavá protože se probírají stomatologická témata. Úvodní odborné sdělení má náš předseda ČPS, Dr. Korábek,CSc., MBA., je potěšující, že se takto prezentujeme (ČPS) před širší medicínskou veřejností.
Ladislav Záruba, 03.03.2021

proLékaře.cz Článek

Informace o Covid 19, farmakoterapie, epidemiologie

 • 19.2.
 • proLékaře.cz

Farmakoterapeutické armamentarium proti COVID-19 by v nejbližších dnech mělo být i v Česku rozšířeno o léčiva na bázi monoklonálních protilátek − bamlanivimab a kombinaci kasirivimab/imdevimab. Oba přípravky již získaly posvěcení MZ ČR i SÚKL.

proLékaře.cz Článek

Koronavirus v protilátkovém "klinči"

 • 10.2.
 • proLékaře.cz

Minulý týden Česko prolomilo další milník v pandemických statistikách − 1 milion infikovaných koronavirem SARS-CoV-2.

proLékaře.cz Článek

Covid 19 a ústní dutina

 • 1.2.
 • proLékaře.cz

Příznaky postižení dutiny ústní u onemocnění COVID-19: vzácné symptomy s nejasnou etiologií

ČPS Článek Dokument

O klasifikacích v parodontologii
MUDr. Vladislav Pintera

 • 7.2.
 • proLékaře.cz

V aktualitách naleznete komentář dr.Záruby k této práci.

ČPS Článek

Historie Parodontologie v České republice
MUDr. Zdeněk Jebavý

 • 7.2.
 • ČPS

V aktualitách naleznete komentář dr.Záruby k této práci.

LF UK HK Článek

Klinicko-anatomický atlas zubů

 • 5.1.
 • dr.Kapitán

Laskavostí pana doktora Martina Kapitána, pracovníka stomatologické kliniky LF Hradec Králové, máme možnost si prohlédnout "Klinicko-anatomický atlas zubů" autorů Kapitána a Krse z LF HK.

ČPS Dokument Prezentace

Vliv lokálně aplikovaných proteolytických enzymů na onemocnění měkkých tkání dutiny ústní a parodontu
Prezentace doc. MUDr. Martina Walda, Ph.D.

 • 10.11.
 • ČPS

Zajímavá prezentace doc. MUDr. Martina Walda, Ph.D., "Vliv lokálně aplikovaných proteolytických enzymů na onemocnění měkkých tkání dutiny ústní a parodontu", jak ji uvedl dne 07.11.2014 na našem dvoudenním jednání v Českých Budějovicích.

ČPS Prezentace

Numerické ukazatele stavu parodontu aneb víme co měříme?
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

 • 14.4.
 • prof.Broukal

Vážení kolegové, milé kolegyně,
předkládáme vám prezentaci prof. Broukala k epidemiologii parodontu, významu parodontálních indexů, hodnocení, atd.

Děkujeme panu profesorovi Broukalovi za svolení k prezentaci.

EFP Dokument

Periodontology: the case for automatic recognition of a professional qualification

 • 7.4.
 • EFP

Z EFP přichází důležitá aktivita. Celé prohlášení EFP v příloze v angličtině (Position paper on the Recognition of Professional Qualifications Directive 2013/55/EU).

EFP Dokument

Anamnestický dotazník a Informovaný souhlas pro chirurgické ošetření

 • 12.2.
 • EFP

Dokumenty z webu EFP k dispozici v češtině.

LF MU Brno Článek

Atlas chorob sliznic dutiny ústní a parodontologie

 • 14.10.
 • dr.Vokurka

Laskavostí MUDr.Jana Vokurky, pracovníka Parodontologického oddělení stomatologické kliniky LF MU Brno, nemocnice u Sv. Anny, vám předkládáme odkaz na Atlas parodontologie a Atlas chorob sliznic dutiny ústní.

BSP Článek

Stručný průvodce parodontologií pro mladé zubní lékaře v UK

 • 14.10.
 • BSP

Text z webu Britské parodontologické společnosti = British Society of Periodontology.