Vážení kolegové, milé kolegyně,

Předkládáme vám Doporučené postupy pro léčení Parodontitis stupeň I–III, tzv. Guidelines. Jedná se o materiál z časopisu Journal of Clinical Periodontology.

Doporučuji si text natisknout nehledě na to, že má téměř 60 stránek. Samotným prohlížením v počítači to správně „nevytěžíte“. Je vhodné si to prohlížet pomalu, prostě za jeden den to nezvládnete. Opravdu je to velice „hutné“. Když dovolíte, necháme text v angličtině. Mnoho z nás už angličtinu svým způsobem zvládá a medicínsky víme o co jde.

Jedná se o tzv. nejrecentnější text v problematice. Ale zdůrazňujeme, že jde pouze o doporučený postup. Adekvátní rozhodnutí vždy činí lékař sám dle svého nálezu u pacienta.

Ti z vás, kteří byli na Paro dnech v Brně nyní ve dnech 16.-17. září, mají určitou výhodu. Totiž přednášející profesor Sanz z Madridu je také spoluautorem těchto postupů. Při studiu textu zjistíte, že některé informace jsou vám již známé z jeho přednášky.

Dovolili jsme si téma trochu doplnit o obrázky z přednášky doc. Martina Starosty ze Frymburku jaro 2019. Na zhruba 10 obrázcích vidíte Klasifikaci Parodontitis z roku 1989, 1999 a konečně 2018. Jsou tam různé varianty Parodontitis, tak je ještě známe a jak nám ještě stále prokazují dobrou službu v diagnostice.

Dalším doplněním k tématu je velký a přehledný článek Dr. Vladislava Pintery z Brna: “O klasifikacích v Parodontologii“ z února 2019 uložený na našem webu v Odborných informacích, rok 2019. Tam, zhruba od strany 37, naleznete podrobné sdělení o nové klasifikaci Parodontitis…Staging, grading, atd.

Jakási základní myšlenka Doporučených postupů je v tom, že se snaží opírat o „evidence based medicine“ a z toho pak dovozovat léčebný postup.

V tom je právě základní rozdíl oproti starším klasifikacím.

Přejeme úspěšné studium problematiky.

Za Českou parodontologickou společnost,
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA a MUDr. Ladislav Záruba, dne 25.09.2022