Letošní jubilantka doc. MUDr. Helena Houbová, CSc., zasvětila svůj profesní život Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni. Řadu let vedla její parodontologické oddělení, na němž vychovala řadu svých následovníků. Kromě vynikající pedagogické činnosti se podílela na řešení mnoha výzkumných úkolů, na svém kontě má dlouhou řadu odborných publikací, odborných posudků a oponentur. Je spoluautorkou řady učebních textů pro české i zahraniční studenty. Mnoho let působila v redakční radě odborného periodika Praktický zubní lékař. Za svůj nemalý přínos pro rozvoj české stomatologie, zejména parodontologie včetně rozpracování problematiky slizničních prekanceróz, obdržela diplom ČLS JEP a čestný titul Osobnost české stomatologie udělovaný Českou stomatologickou komorou.

I v současnosti, již v důchodovém věku, se doc. Houbová dále podílí na výuce českých a zahraničních studentů zubního lékařství na své domovské fakultě. Je rovněž členkou oborové rady stomatologie pro doktorská studia na LF UK v Plzni. Nadále se věnuje také ošetřování pacientů ve své soukromé praxi, kde působí společně se svým synem MUDr. R. Houbou. Při odborných, zejména parodontologických akcích, se i dnes ráda zapojuje do odborných debat, neboť trvale a pozorně sleduje svůj oblíbený obor, v němž se zajímá o veškeré novinky a moderní trendy.

Stranou dlouhodobých aktivit a zájmů doc. Houbové nikdy nezůstávalo sportovní a kulturní pole a také vášeň pro cestování. Její obdivuhodný, neutuchající životní elán může být příkladem pro řadu mladších kolegů.

Výbor České parodontologické společnosti

Foto Foto
Blahopřání doc. Houbové Blahopřání doc. Houbové